شرکت نوبران صنعت ایرانیان  (شرکت سهامی خاص)

**شما مکلف نیستید گران بخرید ، ما موظفیم ارزان تولید کنیم**

لیست قیمت محصولات در فورمت های :

 

محصول قیمت
شستی طبقات تمام لمسی ریزشی
تماس بگیرید
سر دری روکار خشدار نمراتور سون سگمنت
تماس بگیرید
شستی استیل آیینه نقره ای شیفر 1 متری LCD لمسی
تماس بگیرید
تماس بگیرید
شستی استیل خشدارشیفر آلمان 2متری تک ردیفه LCD
تماس بگیرید
تماس بگیرید
شستی اوتیس آیینه ای گردآمتال 2 متری
تماس بگیرید
تماس بگیرید
شستی کلید شیفر آلمان
تماس بگیرید
تماس بگیرید
شستی طرح LG
تماس بگیرید
تماس بگیرید
شستی طرح شیفر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
شستی لجندار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
شستی کلید گرد آمتال
تماس بگیرید
تماس بگیرید
شستی آکتل گرد بریل 35 سانتی ریزشی
تماس بگیرید
تماس بگیرید
شستی طبقات آمتال باریک lcd رنگی
تماس بگیرید
تماس بگیرید
شستی روکارلمسی 2متری استیل خشدار LCD رنگی
تماس بگیرید
تماس بگیرید
شستی روکار لمسی با LCD لاتیس عمودی با نور پردازی
تماس بگیرید
تماس بگیرید
نمایشگر LCD گرافیکی داخل کابین
تماس بگیرید
نمایشگر LCD سگمنتی طبقات
تماس بگیرید
نمایشگر LCD سگمنتی (لاتیس) داخل کابین
تماس بگیرید
نمایشگر ریزشی سردری
تماس بگیرید
شستی استیل آیینه ای سردری روکار سون سگمنتی
تماس بگیرید
تماس بگیرید
شستی استیل آیینه ای سردری روکار ریزشی
تماس بگیرید
تماس بگیرید
شستی استیل آیینه ای طرح آمتال Lcd
تماس بگیرید
تماس بگیرید
شستی روکار طرح شیفر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
شستی روکار طرح شیفر نئون دار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
دستگاه کنترل دسترسی آسانسور
تماس بگیرید
تماس بگیرید
دستگاه محدودسازی آسانسور
تماس بگیرید
تماس بگیرید
کارت / تگ بدون تماس
تماس بگیرید
تماس بگیرید
سیستم کنترل دسترسی آسانسور
تماس بگیرید
تماس بگیرید
پانل لمسی داخل کابین آسانسور
تماس بگیرید
تماس بگیرید
سیستم محدود سازی آسانسور
تماس بگیرید
تماس بگیرید
شستی طبقات روکار استیل خشدار گرد بریل LCD لاتیس
تماس بگیرید
تماس بگیرید
شستی گرد بریل
تماس بگیرید
تماس بگیرید
شستی آکتل لجنددار تک کلید 20 سانتی
تماس بگیرید
تماس بگیرید
شستی استیل خشدار نیمگرد شیفر LCD مهتابی دار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
شستی روکاراوتیس استیل خشدارشیفر آلمان دومتری نمراتور ریزشی
تماس بگیرید
تماس بگیرید
شستی تمام لمسی LCD رنگی 2 متری
تماس بگیرید
شستی استیل خشدار نیمگرد ریزشی مهتابی دار کلید شیفر صدفی
تماس بگیرید
شستی تمام لمسی 2 متری LCD رنگی با زوار و پلاک ظرفیت
تماس بگیرید
شستی اوتیس آینه ای شیفر آمتال تک ردیفه LCD
تماس بگیرید
تماس بگیرید
شستی روکارگندمی1 متری نمراتور سون سگمنت
تماس بگیرید
تماس بگیرید
شستی تمام لمسی 2 متری LCD لاتیس
تماس بگیرید
تماس بگیرید
شستی آکتل لجندار 1متری نمراتور سون سگمنت
تماس بگیرید
تماس بگیرید
شستی آکتل لجندار (ک ن ج )
تماس بگیرید
تماس بگیرید
سردری سون سگمنتی استیل خشدار
تماس بگیرید
شستی روکار استیل خشدار گردبریل دوبلکس دو کلید طرح آمتال ریزشی
تماس بگیرید
شستی استیل خشدار گردبریل 1 متری LCD
تماس بگیرید
تماس بگیرید
شستی استیل خشدار شیفرتلفن دارLCDرنگی
تماس بگیرید
تماس بگیرید
سر دری ریزشی استیل خشدار
تماس بگیرید
شستی طبقات استیل خشدارشیفر آلمان دوبلکس تک کلیدLCD لاتیس
تماس بگیرید
تماس بگیرید
شستی طبقات استیل خشدارشیفر تک کلید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
شستی طبقات امتال باریک تک کلید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
شستی روکار دانه گندمی نئون دار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
نمایشگر ریزشی داخل کابین
تماس بگیرید
تماس بگیرید
نمایشگر ریزشی تک رنگ قابل نصب در شستی های داخل وطبقات کابین در پنج رنگ
تماس بگیرید
تماس بگیرید
شستی طبقات تمام لمسی معمولی
تماس بگیرید
تماس بگیرید
شستی آکتل 35 سانتی گردبریل ریزشی
تماس بگیرید
تماس بگیرید
شستی سردری استیل خشدار LCD لاتیس
تماس بگیرید
تماس بگیرید
شستی کلید لمسی
تماس بگیرید
تماس بگیرید
شستی استیل خشدار گردبریل 3 کلید طرح آمتال
تماس بگیرید
تماس بگیرید
شستی روکار لمسی استیل دودی با نمراتور ریزشی با نور پردازی
تماس بگیرید
تماس بگیرید
شستی روکار تخت با LCD لاتیس
تماس بگیرید
تماس بگیرید
شستی داخل کابین روکار با LCD لاتیس عمودی با فتو فرم وLCDلمسی با کلید شیفر آلمان
تماس بگیرید
تماس بگیرید
شستی داخل کابین توکار استیل خشدار LCD گرافیکی عمودی با شیفر آمتال با نور پردازی
تماس بگیرید
شستی طبقات آمتال باریک دو کلید نمراتور معمولی
تماس بگیرید
تماس بگیرید
شستی طبقات آمتال باریک استیل خشدار ریزشی سفید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
شستی استیل طبقات آمتال بایک دوکلید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
شستی استیل طبقات آمتال باریک سه کلید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
شستی طبقات آمتال باریک lcd لاتیس
تماس بگیرید
تماس بگیرید
شستی طبقات آمتال باریک استیل خشدار طلایی نمراتور معمولی
تماس بگیرید
تماس بگیرید
شستی طبقات روکار استیل خشدار گرد بریل ریزشی
تماس بگیرید
تماس بگیرید
شستی طبقات روکار دوبلکس تک کلید شیفر نمراتور ریزشی
تماس بگیرید
تماس بگیرید
شستی تمام لمسی2متری LCDگرافیکی
تماس بگیرید
تماس بگیرید
شستی تمام لمسی 2متری با نمایشگر LCDرنگی بازوار محافظ
تماس بگیرید
تماس بگیرید
شستی سر دری روکار آیینه ای LCD
تماس بگیرید
تماس بگیرید
شستی استیل خشدار شیفر دوبلکس دو کلید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
شستی استیل خشدار گرد بریل LCD لاتیس طرح آمتال
تماس بگیرید
تماس بگیرید
شستی استیل خشدار LG کلکتیو سلکتیو
تماس بگیرید
تماس بگیرید
شستی طبقات روکار دانه گندمی گرد بریل نئون دار
تماس بگیرید
شستی استیل خشدار گرد بریل (ک ج ن)
تماس بگیرید
تماس بگیرید
شستی استیل خشدار شیفر LCD گرافیکی
تماس بگیرید
تماس بگیرید
شستی استیل خشدار گرد بریل تک کلید طرح آمتال
تماس بگیرید
تماس بگیرید
شستی روکار خشدار گرد بریل (ک ج ن) طرح آمتال
تماس بگیرید
تماس بگیرید
شستی استیل خشدار کلیدگرد آمتال LCDرنگی
تماس بگیرید
تماس بگیرید
شستی شیفر آمتال
تماس بگیرید
تماس بگیرید
شستی استیل خشدار شیفر آمتال 2 متری ریزشی
تماس بگیرید
شستی اکتل 2 متری شیفر ریزشی
تماس بگیرید
شستی روکار خشدار 2 متری گرد بریل ریزشی
تماس بگیرید
شستی روکار استیل خشدار گردبریل دوبلکس تک کلید طرح آمتال سون سگمنتی
تماس بگیرید
شستی روکار استیل دانه گندمی شیفرآمتال 2 متری LCDلاتیس عمودی
تماس بگیرید
تماس بگیرید
شستی سردری استیل خشدار طرح آمتال
تماس بگیرید
شستی تمام لمسی 2 متری LCD گرافیکی با پلاک ظرفیت
تماس بگیرید
شستی آئینه ای گرد بریل 2 متری لولایی تک ردیفه LCD لاتیس تماس بگیرید
شستی روکار لمسی آئینه ای LCD لاتیس عمودی تماس بگیرید
شستی روکار تخت آیینه ای گرد بریل مهتابی دار LCD لاتیس تماس بگیرید
شستی آیینه ای شیفر 2 متری لولایی LCD مهتابی دار تماس بگیرید
شستی طبقات تمام لمسی ریزشی
تماس بگیرید
شستی لمسی طبقات | شستی لمسی آسانسور
تماس بگیرید
تماس بگیرید
شستی استیل خشدار کلید لمسی با LCD رنگی وLCD لمسی
تماس بگیرید
تماس بگیرید

 


صفحه اول  -  شركتها  -  اجناس  -  مزايده ها و مناقصه ها

مدیریت سایت نمایشگاه : ( 5 خط )  22890600 - 021    |   22856300 - 021

 پست الكترونيك: info@namayeshgah.com